Taisyklės

Sveiki atvykę į susipažinimo portalą Nosmallcontact.com. Jeigu jau naudojatės Nosmallcontact.com paslaugomis, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šiomis taisyklėmis. Portalas yra nuolatos naujinamas ir pildomas naujomis funkcijomis ir paslaugomis, todėl atitinkamai naujinamos ir šios taisyklės. Jeigu kils klausimų dėl šių taisyklių turinio, galite susisiekti su mumis el. paštu pagalba@nosmallcontact.com.

Portalas Nosmallcontact.com priklauso VšĮ „Kontaktų vakarai“, juridinio asmens kodas 304499913, adresas korespondencijai – Žygio g. 92-28, Vilnius. Šis dokumentas yra sutartis (toliau – Sutartis) tarp VšĮ „Kontaktų vakarai“ (toliau – Portalo savininkas) ir Jūsų (toliau – Lankytojas, Registruotas lankytojas) dėl naudojimosi Portalu Nosmallcontact.com.

Šis dokumentas yra sutartis tarp VšĮ „Kontaktų vakarai“ ir Jūsų (toliau - Lankytojas) dėl naudojimosi bet kuria iš žemiau išvardintų interneto svetainių, o tai pat ir taisyklės (toliau - Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys bet kurios iš žemiau išvardintų interneto svetainių visomis ir (ar) bet kuria iš jose teikiamų paslaugų, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.

1.  Įžanga ir sąvokos.

1.1. Taisyklės taikomos pagrindinei Nosmallcontact.com svetainei ir su ja neatsiejamai susijusiems projektams bei visoms interneto svetainėms po "Nosmallcontact.com" domenu ir jose apsilankiusiems asmenims (toliau visos svetainės kartu vadinamos "Svetainėmis").

1.2. Naudojimasis Svetainėmis šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainių naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėse, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi pažinčių galimybėmis, elektroniniu paštu, bendravimu forume, interaktyviu bendravimu ("chat"), skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau - Paslaugos). Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetainėmis.

1.3. Dalis Svetainėse teikiamų Paslaugų yra prieinamos už tam tikrą užmokestį (toliau - Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėse. Toliau šiose taisyklėse nuoroda į "Paslaugas" apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į "Mokamas Paslaugas" apims tik tas Paslaugas už kurias Lankytojas moka užmokestį.

1.4. Nosmallcontact.com turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo bet kurioje iš Svetainių. Jei Lankytojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėse.

2.  Registracija ir prisijungimo duomenys.

2.1. Atsižvelgiant į tai, jog dalis Paslaugų yra prieinamos Lankytojui tik atlikus registracijos procedūrą Svetainėse (toliau - Registracija), Lankytojas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis gali naudotis Svetainėse, apimtį.

2.2. Norėdamas naudotis arba turėti galimybę naudotis visomis Svetainėse prieinamomis Paslaugomis, Lankytojas privalo atlikti Registraciją. Registracija į bet kurį Nosmallcontact.com projektą yra atliekama per pagrindinę svetainę Nosmallcontact.com. Užsiregistravęs Lankytojas gali naudotis visų Svetainių registruotomis Paslaugomis, nebent tokiam naudojimui reikalinga papildoma registracija. Registracija atliekama paspaudus registracijos atitinkamą nuorodą ir suvedant visus Registracijos formoje prašomus pateikti Lankytojo duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir pan. (toliau – Prisijungimo duomenys). Prisiregistravęs Lankytojas savo anketoje gali nurodyti papildomus duomenis: gimimo datą, lytį, užsiėmimą, pomėgius ir pan.

2.3. Atlikdamas Registraciją Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Lankytojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Nosmallcontact.com turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Lankytojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Lankytojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Nosmallcontact.com turi teisę nedelsiant ir nepranešus Lankytojui, neregistruoti Lankytojo, pašalinti Lankytoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.

2.4. Lankytojas sutinka, kad jo Svetainėse po Registracijos sukurto profilio duomenys būtų prieinami kitiems Lankytojams (išskyrus tam tikrus duomenis, kurių prieinamumą Lankytojas pats gali apriboti) ir kad Nosmallcontact.com negali būti laikomas atsakingu už tokių duomenų panaudojimą.

2.5. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Nosmallcontact.com, atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainių ar kitaip naudojantis Paslaugomis, slaptumą.

2.6. Lankytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Nosmallcontact.com registruodamasis Svetainėse, Prisijungimo duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Nosmallcontact.com vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Nosmallcontact.com jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.

2.7. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Lankytojui.

2.8. Šalys susitaria, jog Nosmallcontact.com turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Lankytojui panaikinti visą ar dalį Lankytojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainių Paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti visas ar bet kurią iš Svetainių ir jų dalių.

2.9. Nosmallcontact.com Lankytojo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis teisės aktais, taip pat Privatumo politika. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir jų tvarkymo būdai (įskaitant ir tiesioginę rinkodarą), Lankytojo teisės, susijusios su asmens duomenimis yra nurodomi Privatumo politikoje, kurią būtina perskaityti prieš sutinkant su Taisyklėmis. Naudodamasis Svetainių Paslaugomis Lankytojas privalo susipažinti ir besąlygiškai sutinka su Nosmallcontact.com Privatumo politika. Nesutikdamas su asmens duomenų tvarkymu ar manydamas, kad jo duomenis tvarkomi netinkamai Lankytojas turi teises, numatytas Privatumo politikoje ir (ar) teisės aktuose.

2.10. Patalpindamas savo asmeninę informaciją bei duomenis į Svetaines Lankytojas šiuo patvirtina, kad supranta, jog ši informacija gali tapti prieinama tretiesiems asmenims bei prisiima visą su galimu privatumo pažeidimu susijusią riziką. Nosmallcontact.com Lankytojui taip pat rekomenduoja prieš įkeliant į Svetaines trečiųjų asmenų nuotraukas ar informaciją apie juos, gauti minėtų trečiųjų asmenų sutikimą.

3.  Svetainių keitimas, Paslaugų ribojimas.

3.1. Nosmallcontact.com pasilieka teisę bet kada nepranešęs Lankytojui keisti Svetaines ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Nosmallcontact.com niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Nosmallcontact.com dėl tokių veiksmų.

3.2. Nosmallcontact.com turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes patekti į Svetaines ir (ar) naudotis Svetainių teikiamomis Paslaugomis.

3.3. Apribojus ar sustabdžius Lankytojo galimybes patekti į Svetaines ir (ar) naudotis Svetainių teikiamomis Mokamomis Paslaugomis dėl kitų priežasčių nei šių Taisyklių pažeidimas, Nosmallcontact.com įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Lankytojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos už kurias Lankytojas buvo sumokėjęs (išskyrus atvejus, kai Mokamų Paslaugų teikimas buvo apribotas ne dėl Nosmallcontact.com kaltės bei atvejį nustatytą Taisyklių 3.4. punkte).

3.4. Nosmallcontact.com turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Lankytojas besinaudojantis Mokamomis Paslaugomis yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu (priklausomai nuo to kokiomis Paslaugomis naudojasi Lankytojas - elektroniniu paštu ir (ar) kitokiu pranešimu) ne vėliau kaip prieš vieną valandą prieš darbų pradžią. Tokiu atveju Nosmallcontact.com gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Lankytojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos už kurias Lankytojas buvo sumokėjęs.

3.5. Šalys susitaria, kad Nosmallcontact.com turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti visų ar bet kurios iš Svetainių veiklą.

3.6. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Svetainėse nurodytu būdu. Lankytojui, sumokėjusiam Nosmallcontact.com už Mokamas Paslaugas ir atsisakiusiam naudotis Paslaugomis, yra negrąžinamas užmokestis už Mokamas Paslaugas.

4.  Bendros nuostatos.

4.1. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Nosmallcontact.com, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, vaizdo klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau - Turinys), kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis.

4.2. Naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

4.3. Naudojantis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:

4.3.1. naudotis Svetainėmis ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainių ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis;

4.3.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Nosmallcontact.com;

4.3.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.3.4. atliekant Registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.3.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Nosmallcontact.com darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

4.3.6. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga žaidimų ir (ar) konkursų organizuojamų Svetainėse rezultatams pagerinti;

4.3.7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

4.3.8. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų lankytojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis Turiniu;

4.3.9. atlikti daugiau nei vieną Registraciją Svetainėse, išskyrus atvejus kai Svetainėse reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą, o taip pat kai Lankytojas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Svetainėse nurodytu būdu.

4.4. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainių ir (ar) Paslaugų:

4.4.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

4.4.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;

4.4.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

4.4.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.

4.5. Šalys susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Nosmallcontact.com įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis visomis ar bet kuria iš Svetainių ir jose teikiamų Paslaugų. Tokiu atveju Lankytojui nėra grąžinamas sumokėtas užmokestis už Mokamas Paslaugas. Lankytojas sutinka, kad Nosmallcontact.com vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį Nosmallcontact.com sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

4.6. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Lankytojas sumoka Nosmallcontact.com už Mokamas Paslaugas Svetainėse nurodyta tvarka. Nosmallcontact.com turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

4.7. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad pasibaigus laikotarpiui, už kurį Lankytojas yra sumokėjęs siekdamas naudotis tam tikromis Mokamomis Paslaugomis (jeigu šis laikotarpis Lankytojo nepratęsiamas), Lankytojui gali būti apribota galimybė naudotis Mokamomis Paslaugomis ir dėl to Lankytojas gali netekti galimybės bet kokiu būdu naudotis tam tikromis Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant galimybių pasiekti visą ar dalį Svetainėse prieinamo, ar tik pačiam Lankytojui prieinamo Turinio, praradimu, taip pat visos ar dalies savo asmeninės informacijos ar kito Turinio praradimu.

4.8. Lankytojas supranta, kad dalis Svetainėse prieinamų Paslaugų yra skirta tik pilnamečiams asmenims. Lankytojas pripažįsta, kad yra pilnametis asmuo arba gavo savo tėvų, globėjų arba rūpintojų leidimą naudotis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis. Davęs leidimą naudotis Svetainėmis bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir (ar) Lankytojas pripažįsta, kad jis yra atsakingas už nepilnamečio, besinaudojančio Svetainėmis ir jose prieinamomis Paslaugomis, veiksmus ar neveikimą, o taip pat, kad jis privalo užtikrinti, jog toks asmuo laikysis šių Taisyklių. Lankytojas, kuriam nėra sukakę 18 metų, įsipareigoja nesinaudoti tokiomis Paslaugomis, kurios yra skirtos pilnamečiams.

4.9. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Nosmallcontact.com nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetainėmis ar Paslaugomis, todėl Nosmallcontact.com neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

4.10. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetainėmis ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.

4.11. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Lankytojui davus sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros ir (ar) informacijos apie Nosmallcontact.com Paslaugas ir (ar) Svetaines siuntimo, jam bus teikiamas informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio Turinys, kurį teiks Nosmallcontact.com. Toks Turinys gali būti siunčiamas Lankytojo su šiuo sutikimu pateiktais kontaktiniais duomenimis. Lankytojas turi teisę atšaukti sutikimą, kreipdamasis į Nosmallcontact.com Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4.12. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Lankytojui davus sutikimą dėl slapukų naudojimo į jo galinį įrenginį bus įrašomi Nosmallcontact.com slapukai. Sutikimą atšaukti ar pakeisti jo apimtį Lankytojas gali Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4.13. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Lankytojo gaunamas ir siunčiamas Turinys gali būti tikrinamas Nosmallcontact.com nuožiūra, siekiant aptikti Nosmallcontact.com nepageidaujamu pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus - jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

5.  Teisė komentuoti ir bendrauti. Teisės į Turinį.

5.1. Lankytojas turi teisę komentuoti bei kitokiais Svetainėse prieinamais būdais bendrauti su kitais lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėse pateikiamą Turinį, bei prieinamas Paslaugas.

5.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Prisijungimo duomenimis) ir visas Turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, gali būti saugomas Nosmallcontact.com 2 (du) metus nuo paskutinio Lankytojo apsilankymo Svetainėse (išskyrus duomenis, kurie, vadovaujantis įstatymų ir Nosmallcontact.com asmens duomenų tvarkymo taisyklių nuostatomis, gali būti saugomi 6 (šešis) mėnesius nuo ryšio datos).

5.3. Naudodamasis 5.1. punkte nurodyta teise Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Lankytojo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus:

5.3.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

5.3.2. nepažeis Nosmallcontact.com ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

5.3.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

5.3.4. nesukurs jokių teisinių pareigų Nosmallcontact.com.

5.4. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne Nosmallcontact.com, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis.

5.5. Nosmallcontact.com pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tai nepranešęs.

5.6. Naudodamasis Svetainėmis ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Nosmallcontact.com šias išimtines teises:

5.6.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą Turinį bet kokia forma ar kalba. Įgyvendindamas šią teisę Nosmallcontact.com laikysis asmens duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų, taip pat Privatumo politikos;

5.6.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto Turinio;

5.6.3. bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu Nosmallcontact.com ar kitų asmenų veikloje.

6. Intelektinė nuosavybė.

6.1. Visos teisės į Svetaines ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėse esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Nosmallcontact.com sutikimo.

6.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėse yra Nosmallcontact.com nuosavybė arba Nosmallcontact.com juos teisėtai naudoja.

7. Nosmallcontact.com atsakomybės ribojimas.

7.1. Lankytojas sutinka, kad Nosmallcontact.com nėra ir nebus atsakingas už Svetainių ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

7.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Nosmallcontact.com pusės dėl to, jog Svetainės veiks ir Paslaugos jose, bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims. Nosmallcontact.com nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančio Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.

7.3. Nosmallcontact.com neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį.

7.4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo , jog Nosmallcontact.com nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiantį Turinį, Lankytojui naudojantis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

7.5. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Nosmallcontact.com niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetainėmis ar Paslaugomis.

7.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Nosmallcontact.com niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis.

8. Taikytina teisė.

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9. Informacijos siuntimas.

9.1. Nosmallcontact.com visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

9.2. Nosmallcontact.com neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Nosmallcontact.com. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas Nosmallcontact.com serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

9.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus klausimus Lankytojas siunčia Svetainių skyriuose "Kontaktai", “Privatumo politika”.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

10.2. Šalys susitaria, jog Nosmallcontact.com gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

10.3. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.

10.4. Visi tarp Lankytojo ir Nosmallcontact.com kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Nosmallcontact.com buveinės vietą.

10.5. Lankytojas - vartotojas prašymą ir/ ar skundą dėl Nosmallcontact.com Svetainių veiklos ir Paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti portalui Nosmallcontact.com ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu pagalba@nosmallcontact.com. Nesutikdamas su Nosmallcontact.com atsakymu, Lankytojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.